Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Dlaczego niektórzy się uzależniają, a niektórzy nie?

0

ryzykowne_zachowania_zwiazane_z_piciem_alkoholu_100-8553366-6971378 10 mitów na temat picia alkoholu w ciąży…

Jeden łyczek nie zaszkodzi. Fałsz – trudno jest precyzyjnie określić jaka ilość wypitego alkoholu może być szkodliwa, dlatego w okresie ciąży lepiej zachować całkowitą abstynencję.

czym_jest_alkohol_100-3783993-9448091 Mity i fakty o alkoholu

W naszym społeczeństwie krąży wiele mitów na temat alkoholu a wiele osób, usiłując usprawiedliwić swoje picie, dorabia do tego odpowiednią ideologię. Oto przykłady najczęściej głoszonych mitów i ich konfrontacja z prawdą.

alkohol_rujnuje_zdrowie_100-1795366-5382458 Powszechnie panujące opinie o alkoholu

Alkohol bywa polecany na różne dolegliwości. Sprawdź, ile jest prawdy w powszechnie panujących opiniach. 1. Chroni przed infekcjami.Fałsz: Wprawdzie wysokoprocentowy alkohol zabija zarazki, jednak tylko wtedy, gdy stosuje się go na powierzchnię skóry. Spożywany nie wzmacnia odporności, ale wręcz ją osłabia.

alkohol_16-9452747-3899582 Test AUDIT, normy i interpretacja wyników

Test Audit – (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych). Zanim przystąpisz do wypełniania tego testu powinieneś opanować umiejętność przeliczania wypitego alkoholu na wystandaryzowane jednostki nazywane porcjami standardowymi.

czy_jestem_uzalezniona_od_alkoholu_100-3370434-8768824 Dlaczego niektórzy się uzależniają, a niektórzy nie?

W literaturze fachowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mechanizm prowadzący do zmiany kontrolowanego używania i nadużywania środków uzależniających w stan niekontrolowanego uzależnienia jest przedmiotem wielu badań. Powstało wiele teorii i hipotez starających się wyjaśnić naturę uzależnienia.

gdy_ktos_bliski_pije_za_duzo_100-9485816-7742275 Rozmowa z członkiem rodziny uzależnionym od alkoholu …

Zwykle im większy problem alkoholowy tym trudniej jest podejmować poważną, konstruktywną rozmowę motywującą do podjęcia leczenia. Jeśli te rozmowy podejmują bliscy bez wcześniejszego przygotowania to mogą one przebiegać bardzo burzliwie, w klimacie wzajemnych pretensji.

leczenie_alkoholizmu_100-2166883-3480065 Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Problem uzależnienia dotyka całą rodzinę, niejednokrotnie prowadząc do różnych dysfunkcji w zakresie systemu rodzinnego oraz ujawnienia się zaburzeń u różnych jej członków. Dlatego w specjalistycznych poradniach leczenia uzależnień także prowadzona jest pomoc osobom z rodziny pacjenta uzależnionego. Członkowie rodzin mają możliwość diagnozy lekarskiej i psychologicznej.

alkohol_2-3020654-9926592 Przystosowanie dzieci do życia w rodzinie z problemem…

Dzieci, które wychowują się w rodzinie z problemem alkoholowym przyjmują charakterystyczne „role”, które pomagają im w przystosowaniu się do sytuacji rodzinnej. Dziecko funkcjonujące w „roli” przeżywa dychotomię, gdyż skrywa ona prawdziwe Ja, cierpienie i brak zaspokojenia potrzeb.

alkohol_3-1589229-7770367 Trudności rozwojowe dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym…

W rodzinie, która doświadcza problemów alkoholowych dzieci starają się dostosować do warunków wychowania jakie stwarzają im dorośli. Stosują się do niepisanych reguł życia rodzinnego, które mogą mieć charakter dysfunkcyjny i wpływać na pojawianie się u nich trudności rozwojowych.

alkohol_4-9605570-9157334 Zjawisko współuzależnienia

Codzienne życie z osobą uzależnioną, może być sytuacją na tyle naruszającą zdolności przystosowawcze, że utrudnia bądź uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny. Te trudności przejawiają się w różny sposób w wielu obszarach życia.

alkohol_5-7838081-8805673 Farmakoterapia w uzależnieniu od alkoholu

Powstanie, rozwój i leczenie uzależnienia od alkoholu jest uwarunkowane czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. W terapii osób uzależnionych komplementarne do psychoterapii i innych oddziaływań o charakterze psychospołecznym jest wsparcie farmakologiczne.

leczenie_alkoholizmu_100-2166883-3480065 Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu

W zależności od diagnozy klinicznej, sytuacji pacjenta i kontekstu kontaktu, a także programów, którymi dysponują placówki lecznicze, wyróżnić można kilka metod psychologicznej pomocy: poradnictwo, psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par, interwencję kryzysową oraz wsparcie społeczne.

alkohol_7-8681429-8856754 Abstynencja jako optymalny cel leczenia uzależnienia

Zaburzenie używania alkoholu można umieścić na kontinuum, co oznacza, że problemy alkoholowe dotyczą zarówno osób, które piją szkodliwie i są na początku rozwoju uzależnienia, jak i osoby w stanie ciężkiego jego przebiegu. Osoby pijące szkodliwie, ale jeszcze nie uzależnione mogą uczyć się pić alkohol w sposób kontrolowany i dla nich korzystna zmiana wzorca picia…

alkohol_6-3852741-6411270 Terapia ZUA w placówkach odwykowych

Specjalistyczne leczenie osób uzależnionych od alkoholu – przede wszystkim psychoterapia – prowadzone jest w placówkach leczenia uzależnień w trybie ambulatorium, w oddziale dziennym, a także czasami wymaga leczenia stacjonarnego. Standardy udzielania świadczeń zdrowotnych w tych placówkach są opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

alkohol_8-8994392-6512879 Alkoholizm u osób wysokofunkcjonujących społecznie

Osoby wysokofunkcjonujące społecznie zwykle pracują zawodowo na eksponowanych stanowiskach, mogą być uznawane za autorytety w swoich środowiskach lub są popularnymi osobami w życiu społecznym.Niejednokrotnie są to osoby radzące sobie z dużą ilością sytuacji stresowych, starające się godzić ogromną ilość obowiązków zawodowych, rodzinnych kosztem pomijania ważnych spraw osobistych i zaniedbywania swoich…

dlaczego_alkohol_bardziej_szkodzi_kobietom_100-2704881-7898639 Kobieta i jej problemy alkoholowe

Wzorzec picia alkoholu u kobiet coraz bardziej upodabnia się do męskiego. Charakteryzuje się on wypijaniem ponad standardowej ilości alkoholu w czasie jednego spotkania, spożywaniem alkoholu celem upicia się oraz częstszego – niż w poprzednich dekadach lat – picia w miejscach publicznych lub w sytuacjach ryzykownych.

alkohol_10-2661698-2993656 Obraz kliniczny osób z zespołem uzależnienia od alkoholu…

W tej części scharakteryzowane zostaną problemy związane z dwoma ostatnimi kryteriami rozpoznawania uzależnienia od alkoholu według klasyfikacji ICD-10. Repertuar zachowań alkoholowych wraz z rozwojem uzależnienia jest zredukowany do 1-2 wzorców picia oraz następuje stopniowe zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.

alkohol_11-7636445-1651844 Obraz kliniczny osób z zespołem uzależnienia od alkoholu…

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem, którego obraz kliniczny jest dynamiczny, a dla celów i sposobów leczenia ma to duże znaczenie. W tej medycznej klasyfikacji ICD-10 kryteria diagnostyczne mają charakter kategorialny, co oznacza, że analizuje się czy dany objaw występuje czy nie.

alkohol_12-9818076-5090514 Rozpoznawanie zespołu uzależnienia od alkoholu

Zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA) definiowany jest jako zespół takich procesów fizjologicznych i poznawczo-behawioralnych, zdominowanych przez używanie substancji, które zastąpiły zachowania mające wcześniej dla osoby dużą wartość. Cechą charakterystyczną jest to, że nawet po dłuższym okresie czasu utrzymywania abstynencji może pojawić się zjawisko nawrotu symptomów uzależnienia.

alkohol_13-1243122-8793572 Sygnały ostrzegawcze o problemie alkoholowym

Około 80% osób dorosłych spożywa alkohol, a sposób ich picia przejawia się poprzez różne wzorce – od bardzo okazjonalnego, gdzie ryzyko szkód jest małe do zaburzenia używania alkoholu w postaci głębokiego uzależnienia. Wzorce picie alkoholu mogą w ciągu swojego życia człowieka ulegać zmianom i niestety część osób z picia alkoholu o małym ryzyku przemieszcza się w stronę…

alkohol_15-8695729-1527958 Konsekwencje nadużywania alkoholu

Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do ryzyka wielu szkód zdrowotnych – w tym do powstania zespołu uzależnienia alkoholowego – oraz do szkód społecznych i ekonomicznych, zarówno o charakterze jednostkowym jak i społecznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, nadużywanie alkoholu jest trzecim w kolejności czynnikiem ryzyka pogarszania się stanu zdrowia społeczeństwa i przedwczesnej śmierci.

alkohol_14-1215900-6387251 FAQ: Alkohol a zdrowie

Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące wpływu alkoholu na ryzyko wystąpienia raka, zdrowie serca i inne. Jeśli chodzi o Twoje zdrowie, to lepiej pić, czy nie? To jest bardziej skomplikowana kwestia, zwłaszcza w świetle kilku ostatnich badań, łączących picie nawet niewielkiej ilości alkoholu, z wyższym ryzykiem wystąpienia raka.

alkohol_16-9452747-3899582 AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT) – rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia – jest pomocny w rozpoznawaniu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Każdemu z 10 pytań przypisany jest zestaw odpowiedzi, które wartościowane są od 0 do 4. Punkty sumuje się i w ten sposób uzyskiwany jest wynik całkowity wskazuje na stopień nasilenia problemów alkoholowych. …

alkohol_17-2269587-1777218 Czy bezpiecznie piję alkohol?

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała poziomy ryzyka szkód zdrowotnych po spożyciu alkoholu. Celem oceny ryzyka wprowadzono pomiar ilości używanego alkoholu i ustalono jednostkę: porcję standardową zawierającej 10g 100% alkoholu.

profilaktyka_asertywnosc-5181239-1551738 Profilaktyka w szkole

Mówiąc o “wychowaniu w trzeźwości” obejmujemy tym pojęciem wychowanie mające na celu życie wolne od alkoholu. Są to działania dla uczniów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej nakierowane na osiągnięcie bezpiecznego i zdrowego stanu, przeciwdziałającego występowaniu szkód związanych z alkoholem.

alkohol_problem-6014903-3770213 Pacjenci z problemem alkoholowym

Od alkoholu uzależniają się różni ludzie, a prawie wszystkie ofiary uzależnienia od alkoholu okresowo demonstrują zachowania określone jako destruktywne i antyspołeczne.

aktywnosc_fizyczna-3186429-7735380 Zdrowie jako wartość społeczna

Zdrowie publiczne jest instytucją społeczną i oznacza po prostu zdrowie ludności. Obejmuje szeroki zakres działań wielodyscyplinarnych wiążących się z różnymi aspektami zdrowia ludzi, jego ochroną, umocnieniem i poprawą, oceną potrzeb zdrowotnych populacji oraz sposobami ich zaspakajania. Zajmuje się nie tylko zdrowiem jednostki, ale także zdrowiem wszystkich ludzi oraz jego uwarunkowaniami zarówno negatywnymi,…

tablica_alkohol-6611409-7589715 Profilaktyka uzależnień

Działania profilaktyczne nie powinny koncentrować się na mierzeniu z symptomami. Działania profilaktyczne powinny koncentrować się nad źródłem zagrożeń.

alkohol_uzaleznienie_graffiti-7985686-3670978 Dlaczego uzależniamy się od alkoholu?

Człowiek odkrywa na różnych etapach swojego życia, że określone działanie pozbawia go stresu i lęku lub przynajmniej je osłabia. Niekiedy nawet zapewnia mu komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

alkohol_mlodziez-5477676-9942803 Alkohol a młodzież

Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie.

ciezarna_fas-1185870-7044285 Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) jest zespołem chorobowym, która wiąże się z występowaniem nieprawidłowości w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego i prowadzi do zaburzeń zachowania. Picie alkoholu w czasie ciąży zaburza rozwój płodu. Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, o której można z całą pewnością powiedzieć, że nie wpływa…