Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Motywy używania narkotyków przez młodzież

0

Motywy używania narkotyków przez młodzież

narkotyki_mlodziez-3740919-5125135

Dominującymi motywami sięgnięcia po narkotyk przez młodzież jest ciekawość doznań i przekonanie o ich wpływie na polepszenie nastroju, poszukiwanie nowych wrażeń, namowa ze strony kolegów. Powodem sięgnięcia po narkotyki nie jest obciążenie genetyczne organizmu, lecz mogą być stany emocjonalne, które sprawiają, że narkotyk staje się atrakcyjny.

Sporadyczne, czy okazjonalne używanie środków psychotropowych tłumaczy się najczęściej specyfiką okresu dorastania: dążeniem do pokazania się otoczeniu jako osoba dorosła, samodzielna, niezależna od autorytetu rodziców, udowadniająca sobie dorosłość. Bardzo ważnym i często bezpośrednim powodem pierwszych kontaktów ze środkami psychoaktywnymi jest ciekawość nowych doznań, presja otoczenia, zdobycie akceptacji bądź imponowania w grupie rówieśniczej.

W literaturze przedmiotu wskazywane są także czynniki osobowościowe takie jak: brak stabilizacji emocjonalnej, objawy neurotyczne, występujące już w dzieciństwie, lęk, poczucie krzywdy i zagrożenia, brak silnego wzorca ojca i matki w rodzinie, brak umiejętności rozwiązywania problemów, niski poziom tolerancji na frustracje, subiektywizm w ocenianiu innych, obniżone poczucie własnej wartości, kierowanie się w życiu zasadą przyjemności, obniżony system wartości i poczucia sensu życia.

Kolejną grupę czynników stanowią motywy środowiskowe do których zaliczana jest: rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozpadem, konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych, brak więzi w rodzinie, wychowanie w rodzinie w nadopiekuńczym systemem, przemoc domowa, wysoka, rodzinna tolerancja dla palenia papierosów i picia alkoholu.

Warto też podkreślić czynniki kulturowe i sytuacyjne – narkotyk pełni integracyjną funkcję w grupie towarzyskiej, gdyż jest często zażywany w grupie w czasie zabawy i spotkań. Istotnym czynnikiem jest też moda na narkotyki.

Fot.:© Artem Furman – Fotolia.com

Źródło:

  1. Chodkiewicz J., Juczyński Z.: Problem używania środków psychoaktywnych przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania 2002, Tom 15: nr 4, 409-420.
  2. Thille Z., Zgirski L.: Toksykomania. Zagrożenie społeczne i kliniczne, PZWL Warszawa 1976.
  3. Sierosławski J.: Substancje psychoaktywne postawy i zachowania” Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002 rok.
  4. Sierosławski J., Zieliński A.: Dorośli warszawiacy a substancje psychoaktywne Alkoholizm i Narkomania 1 (30), 2003, 57-72.
  5. Sierosławski J.: Substancje psychoaktywne postawy i zachowania. Dostępność narkotyków. Serwis informacyjny Narkomania. Nr 3 (22) 2003,1- 12.
  6. Rumińska M., Uzależnienie jako problem dzisiejszych czasów. Problemy Narkomanii. Biuletyn Nr 4/2003, 74-77 7. Cekiera Cz.: Toksykomania PWN. Warszawa, 1995, 14-64.
  7. Śledzianowski J. Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży”. Problemy Alkoholizmu. Nr 2 (513) Rok 2001. Warszawa 12-17

04.11.2015 Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie