Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Postawy Polaków wobec problemu narkotyków

0

Postawy Polaków wobec problemu narkotyków

drugs22-9467556-8095945

W  sondażu CBOS-u z 2011roku zapytano dorosłych Polaków o ich postawy wobec  narkotyków, 7 proc. ankietowanych przyznało, że co najmniej raz w życiu zażywało środki odurzające.Większość osób, które deklarowały choćby jednorazowe użycie środków odurzających, znajduje się w grupie wiekowej między 18 a 34 rokiem życia.

Na pytanie dotyczące legalizacji narkotyków przeważająca liczba ankietowanych odpowiedziała, że powinny być zakazane (75 proc.). Za legalizacją niewielkich ilości narkotyków na własny użytek opowiedziało się 18 proc. respondentów (częściej byli to mężczyźni, osoby w wieku 18-24 lata, uczniowie i studenci, mieszkańcy dużych aglomeracji, osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych).W ramach badania respondentów zapytano, czy używanie substancji psychoaktywnych powinno być dozwolone. 78% ankietowanych stwierdziło, zeużywanie marihuany powinno być zakazane, zdaniem 90% badanych używanieheroiny również nie powinno być dozwolone. Warto przypomnieć, iż według polskiego prawa używania narkotyków nie jest zabronione. Z badań wynika zatem, iż w społeczeństwie dominują bardziej radykalne postawy niż w istniejącychrozwiązaniach prawnych. Dla porównania – o wiele niższe odsetki badanychodnotowano wśród tych osób, które nie popierają zakazu używania alkoholu (11%) czy papierosów (16%). Poziom akceptacji dla substancji legalnych jest zatem o wiele wyższy niż dla nielegalnych. Z analiz danych wynika także, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych spada liczba osób, które popierają karanie za posiadanie. Zdecydowany sprzeciw wobec takiej praktyki wyrażają mężczyźni po szkole wyższej (15%) oraz – co ciekawe – kobiety z wykształceniem zawodowym/gimnazjalnym.

Do najbardziej popularnych nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce należą przetwory konopi indyjskich i w mniejszym stopniu amfetamina. Do zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku przyznało się 2,5% badanej populacji, kiedykolwiek w życiu – 7,1%; dla marihuany wskaźniki te wynosiły odpowiednio 2,4% oraz 6,6%. Porównując wyniki dotyczące marihuany do używania jakiekolwiek narkotyku można stwierdzić, że sięganie po nielegalne substancje w Polsce wiąże się przede wszystkim z używaniem przetworów konopi. Po narkotyki częściej sięgają mężczyźni, w wieku 15-34 lat, osoby z wyższym bądź średnim wykształceniem. Mimo sprzeciwu wobec używania tego narkotyku (78% za zakazem używania), wzrasta jego popularność, co może wiązać się ze wzrostem zapotrzebowania na leczenie. Według danych CINN z 2012, co druga osoba, która po raz pierwszy w życiu zgłosiła się do leczenia zrobiła to z powodu problemów związanych z używaniem marihuany. Amfetamina w dorosłej populacji jest najczęściej używanym stymulantem, jednakże poziom rozpowszechnienia jest mały. Po leki nasenne i uspokajające przyjmowane bez przepisu lekarza częściej sięgają kobiety, ze starszych grup wiekowych (powyżej 45 lat), mieszkanki wsi oraz mniejszych miejscowości, z wyższym bądź zawodowym wykształceniem. Prawie połowa społeczeństwa jest za karaniem więzieniem za posiadanie jakiejkolwiek ilości marihuany, trzy czwarte uważa, że używanie marihuany nie powinno być dozwolone.

Fot.: © bahrialtay – Fotolia.com

Źródło:

  1. Malczewski, A., Misiurek , A. (2014) Używanie  i postawy  wobec substancji psychoaktywnych w populacji generalnej  w 2013 roku. NARKOMANIA nr 4 (68)
  2. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież  szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii
  3. CBOS: Komunikat z Badań:Postawywobecnarkotyków.  Fundacja Centrum BadaniaOpiniiSpołecznej 2011.
  4. CINN Raport: Badania Młodzieży. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2012.

05.11.2015 Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie