Zdrowie w ciąży – Forum dyskusyjne – Forum – Temat: Do czego pracodawców zobowiązuje prawo (1/1)

0

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z zm.) Regulaminy pracy poszczególnych zakładów pracy ZAKAZ PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY Wg art. 5 pkt. 1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. PRACODAWCA Obowiązek pracodawcy umieszczania oznaczeń o zakazie palenia: Wg art. 5 pkt. 1a Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. Odpowiedzialność pracodawcy Art. 13 pkt.1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Kto: (…) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze grzywny do 2 000 zł. Art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. PALARNIA Prawo pracodawcy do wyznaczenia palarni Według art. 5a pkt. 3 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię: w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości, w hotelach, w obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Parametry palarni Wg art. 2. ust. 9 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

palarnia – wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.