Zgromadzenie Zdrowia jest upoważnione do wydawania rozporządzeń dotyczących

0
Rate this post

Zgromadzenie Zdrowia może zatwierdzać konwencje lub porozumienia dotyczące każdej sprawy wchodzącej w zakres kompetencji Organizacji.

Takie konwencje lub porozumienia muszą zostać zatwierdzone większością dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Zdrowia i wejść w życie w każdym stanie, gdy je zaakceptuje, zgodnie z jego własnymi zasadami konstytucyjnymi.

Każde Państwo Członkowskie zobowiązuje się do podjęcia, w ciągu osiemnastu miesięcy od zatwierdzenia konwencji lub umowy przez Zgromadzenie Zdrowia, środków odnoszących się do przyjęcia tej konwencji lub umowy.

Każde państwo członkowskie musi powiadomić dyrektora generalnego o podjętych środkach, a jeśli nie zaakceptuje konwencji lub umowy w wyznaczonym terminie, uzasadnione oświadczenie o odrzuceniu. W przypadku akceptacji każde Państwo Członkowskie zobowiązuje się do składania rocznego sprawozdania Dyrektorowi Generalnemu, zgodnie z Rozdziałem XIV.

  1. Środki zdrowotne i kwarantannowe lub wszelkie inne środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób z jednego kraju do drugiego;
  2. Nazewnictwo chorób, przyczyny zgonów i metody higieny publicznej;

Jednolite oznaczenie metod diagnostycznych obowiązujących na arenie międzynarodowej

Zasady dotyczące zgodności, czystości i aktywności produktów biologicznych, farmaceutycznych i podobnych występujących w handlu międzynarodowym;I)Warunki dotyczące reklamy i oznaczania produktów biologicznych, farmaceutycznych i podobnych występujących w handlu międzynarodowym.

Przepisy wydane w wykonaniu artykułu 21 wchodzą w życie dla wszystkich Państw Członkowskich, kiedy ich zatwierdzenie przez Zgromadzenie Zdrowia zostało należycie zakomunikowane; Wyłączone są tylko te państwa, które w terminie określonym w komunikacie oświadczą, że ich nie akceptują lub zgłaszają zastrzeżenia w tej sprawie.

4 Termin przewidziany w art. na złożenie oświadczeń o odrzuceniu lub zastrzeżeniach wynosi sześć miesięcy od daty powiadomienia przez Dyrektora Generalnego o zatwierdzeniu niniejszych Przepisów Dodatkowych przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (Artykuł II Rozporządzenia Dodatkowego zmieniającego Międzynarodowy Przepis Zdrowotny – RU 1982 1739).

  1. Zgromadzenie Zdrowia jest upoważnione do wydawania zaleceń Państwom Członkowskim w każdej sprawie, która leży w kompetencji Organizacji.
  2. Rozdział VI Rady Wykonawczej
  3. Rada składa się z trzydziestu czterech osób wyznaczonych przez tyle samo państw członkowskich.

Zgromadzenie Zdrowia wybiera

zgromadzenie-zdrowia-wybieraBiorąc pod uwagę sprawiedliwy podział geograficzny Państwa wezwane do wyznaczenia delegata do Rady, rozumiejąc, że co najmniej trzech z tych Członków musi być wybranych z każdej z organizacji regionalnych wyznaczonych zgodnie z artykułem 44. Każdy z tych państw wyśle ​​do Rady osobę wykwalifikowaną technicznie w sektorze zdrowia, której mogą towarzyszyć zastępcy i doradcy.

5 Nowy tekst zgodnie z poprawką nr. I 51 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 16 maja. 1998, obowiązuje od 15 września. 2005 (RO 2006 829).

Członkowie są wybierani na trzy lata i mogą być wybierani ponownie; jednakże spośród Członków wybranych podczas pierwszej sesji Zgromadzenia Zdrowia po wejściu w życie poprawki do niniejszej Konstytucji, która zwiększa liczbę Członków Rady z trzydziestu dwóch do trzydziestu czterech, kadencja wybranego dodatkowego Członka będzie , w razie potrzeby , proporcjonalnie zmniejszone, aby ułatwić coroczne wybory co najmniej jednego członka z każdej organizacji regionalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj