Profilaktyka uzależnień – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin Data publikacji: 05 luty 2015

tablica_alkohol-5481964-1238806

Działania profilaktyczne nie powinny koncentrować się na mierzeniu z symptomami. Działania profilaktyczne powinny koncentrować się nad źródłem zagrożeń.

Wartości ochronne w profilaktyce uzależnienia

Wartości, które pełnią funkcję celów wychowania w trzeźwości to kompetencja, czyli umiejętności interpersonalne i rzetelna wiedza o alkoholu, jego działaniu na organizm młodego człowieka, o społecznych oraz ekonomicznych konsekwencjach picia, autonomia, zespół dyspozycji osobowościowych, które umożliwiają młodemu człowiekowi wolne od wszelkich nacisków kreowanie własnego życia, ale zarazem przestrzeganie w postępowaniu norm moralnych i wartości oraz odpowiedzialność, głębokie poczucie więzi połączone z gotowością do podejmowania działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wynikających z picia alkoholu oraz z niesieniem pomocy.

Propagowanym ideałem wychowawczym jest człowiek kompetentny, autonomiczny, odpowiedzialny

Kompetencja, autonomia i odpowiedzialność przenikają się wzajemnie tworząc spójną całość. Fakt ten pociąga a sobą istotne konsekwencje w sferze dydaktyczno-wychowawczego postępowania nauczyciela. Każda czynność nauczyciela winna przybliżać go równocześnie do wszystkich trzech celów, nie w tej samej mierze, przynosząc różne lecz wzajemnie się uzupełniające efekty wychowawcze. Integracja oddziaływań pedagogicznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji ucznia na rozwój jego autonomii i  odpowiedzialności oznacza, że w praktyce każde działanie nauczyciela i ucznia powoduje splot jakościowo różnych, lecz wzajemnie warunkujących się rezultatów. Osobowość ucznia stanowi integralną całość, toteż jego wszechstronny rozwój uzależniony jest od wielostronnego, zintegrowanego wewnętrznie procesu kształcenia.

Rola nauczyciela

Nauczyciel musi mieć autorytet, by efektywnie pracować z uczniami. Profilaktykę należy rozumieć jako wzmocnienie czynników chroniących i eliminację lub redukcję czynników ryzyka. Interwencje profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze czynniki.

W zależności od stopnia ryzyka, profilaktyka prowadzona winna być na trzech poziomach, jako:

  • profilaktyka uniwersalna – adresowana do grupy niskiego ryzyka a działaniami prewencyjnymi obejmuje się duże, niezdiagnozowane populacje. Ten rodzaj profilaktyki ma dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych,
  • profilaktyka selektywna – adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych,
  • profilaktyka wskazująca – jest skierowana do grupy wysokiego ryzyka. Ma ona przeciwdziałać pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwić powrót do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.

Fot.: © alisseja – Fotolia.com