Wymagania wstępne

0
Rate this post

Ponadto określono zasady dotyczące proporcji w mieszaninach wodnych, takich jak destylaty, ekstrakty, hydrozole, a nawet koncentraty ponownie rozcieńczone, które można wykorzystać do obliczenia proporcji organicznych.

Powinno być możliwe jedynie dodanie proporcji faktycznie uzyskanych z roślin do proporcji organicznych.

Podobnie jak w przypadku naturalnych produktów kosmetycznych, można stosować wyłącznie naturalne zapachy i aromaty zgodne z międzynarodową normą ISO 9235 oraz wymienione w niej substancje, które zostały wyizolowane metodami fizycznymi.

Dozwolone konserwanty identyczne z naturalnymi to również te, które można stosować w kosmetykach naturalnych. Listę konserwantów identycznych z naturalnymi znajdziesz w Kodeksie, rozdział B 33 Kosmetyki, podrozdział: Kosmetyki naturalne.

Pełny tekst wytycznych można znaleźć w: Wytyczne – Produkty rolne z produkcji ekologicznej i produkty pochodne (produkcja ekologiczna RL) (sekcja 6 Kosmetyki organiczne).

Niepożądane efekty

Artykuł 2 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 definiuje następujące pojęcia:

  1. Skutek niepożądany to niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, który można przypisać normalnemu lub dającemu się racjonalnie przewidzieć stosowaniu produktu kosmetycznego.
  2. Poważny skutek niepożądany to skutek niepożądany, który skutkuje czasowym lub trwałym upośledzeniem, inwalidztwem, hospitalizacją, wadami wrodzonymi, bezpośrednim zagrożeniem życia lub śmiercią.
  3. Zgodnie z art. 23 osoba odpowiedzialna i dystrybutor muszą niezwłocznie zgłosić wystąpienie poważnych niepożądanych skutków właściwemu organowi. Konsumenci i doradcy mogą również zgłaszać poważne działania niepożądane.

Tytuł

Rozporządzenie Federalnego Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie warunków wstępu do regulowanego handlu kosmetykami (kosmetyka)StF: Federalny Dz.U. II nr 139/2003modyfikacja.

IDF:

  • Federalny Dz.U. II nr 399/2008

Preambuła/klauzula promulgacyjna

Zgodnie z § 18 ust. 1 kodeksu pracy z 1994 r., Federalny Dz.U. nr 194, ostatnio zmieniony przez Federalny Dz.U. I nr 111/2002, § 2 i 3 są zgodne z federalnym ministrem ds. zabezpieczenia społecznego Przepisane pokolenia:

§ 1. (1) Na podstawie niżej wymienionych dokumentów kwalifikację zawodową do rozpoczęcia handlu kosmetykami (kosmetyki) (§ 94 Z 42 GewO 1994), z wyjątkiem piercingu i tatuażu, uważa się za spełnione:

1.preambula-klauzula-promulgacyjna Świadectwo pomyślnego zdania testu biegłości lub

2. Zaświadczenia nieprzerwanej trzyletniej odpowiedniej pracy jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub jako kierownik (§ 18 ust. 3 GewO 1994) lub

3. Zaświadczenia nieprzerwanej dwuletniej odpowiedniej działalności jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub jako kierownik firmy, pod warunkiem, że wcześniejsze pomyślnie ukończone szkolenie zgodnie z ust. lub instytucja komercyjna, lub

4. Zaświadczenia o nieprzerwanej dwuletniej stosownej pracy w charakterze osoby prowadzącej działalność na własny rachunek lub kierownika operacyjnego, pod warunkiem, że dla danej działalności co najmniej trzy lata stosownej działalności w charakterze pracownika jest udowodnione, lub.

5. Zaświadczenia o nieprzerwanej trzyletniej odpowiedniej działalności najemnej, pod warunkiem, że wcześniejsze pomyślnie ukończone szkolenie zgodnie z ust. 3 można udowodnić w zakresie odpowiedniej działalności, która jest uznawana przez państwo lub właściwą instytucję zawodową lub handlową.

  • (2) Czynności uregulowane w paragrafach 1 pkt 2 i 4 nie mogą być zakończone przez więcej niż dziesięć lat w momencie otrzymania rejestracji działalności gospodarczej.
  • (3) Szkolenia zgodnie z ust.1 pkt 3 i 5 są następujące:

Dyplom w zakresie medycyny/medycyny ludzkiej/stomatologii lub egzamin końcowy w ramach praktyki kosmetyczki (kosmetyczka), szkolenie w wyższej służbie cywilnej w zakresie zdrowia i pielęgniarstwa lub inny wcześniej pomyślnie ukończony program szkoleniowy o porównywalnym ukierunkowaniu, który jest uznawany przez państwo lub przez odpowiedzialną organizację zawodową lub handlową.

Przez działalność zawodową w rozumieniu ust. 1 należy rozumieć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nieukończone w ramach praktyki zawodowej w ramach dopuszczonej praktyki zawodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj