Terapia ZUA w placówkach odwykowych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 10 styczeń 2014 alkohol_6-6713240-1225193

Specjalistyczne leczenie osób uzależnionych od alkoholu – przede wszystkim psychoterapia – prowadzone jest w placówkach leczenia uzależnień w trybie ambulatorium, w oddziale dziennym, a także czasami wymaga leczenia stacjonarnego. Standardy udzielania świadczeń zdrowotnych w tych placówkach są opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gdy do placówki leczenia uzależnień zgłasza się osoba, mająca problem alkoholowy wówczas podejmowane jest postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Przed zaproponowaniem pacjentowi terapii dokonywana jest diagnoza uzależnienia od alkoholu, badanie lekarskie i coraz częściej również psychologiczne. Osoba uzależniona od alkoholu otrzymuje informację o rozpoznaniu oraz możliwości leczenia. Czasami pacjent wymaga skierowania na konsultację do innych specjalistów. Pacjentowi, który ma intencję utrzymywania abstynencji alkoholowej ale doświadcza w tym dużych trudności, często proponuje się najpierw leczenie stacjonarne, a następnie kontynuację terapii w poradni. Do programów terapeutycznych realizowanych w poradni trafiają także pacjenci po interwencji w oddziale detoksykacyjnym lub leczeniu w oddziale stacjonarnym. Część z nich wymaga także leczenia farmakologicznego innych współistniejących zaburzeń.

Na początku leczenia w poradni pacjent uczestniczy w tzw. grupy motywacyjnej, w której zapoznaje się ze specyfiką swojej choroby, omawia sytuację, która skłoniła go do leczenia, zapoznaje się z programem leczenia. Te informacje mają pomóc pacjentowi w świadomym podjęciu dalszej terapii. Ten etap kontaktu z pacjentem kończy się zawarciem kontraktu terapeutycznego, którym obejmuje ustalenie celów terapii i zobowiązanie pacjenta do aktywnego uczestniczenia w programie terapeutycznym.

Po zawarciu kontraktu, program psychoterapii uzależnienia zwykle trwa kilka miesięcy i obejmuje takie formy jak: sesje indywidualne i grupowe m.in. treningi umiejętności psychologicznych. Psychoterapia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb i możliwości osoby uzależnionej. W tym czasie pacjent ma dostęp w placówce do porad lekarskich i możliwość wsparcia farmakologicznego. Bardzo ważnym elementem tego etapu terapii jest nauczenie się przez pacjenta radzenia sobie z głodem alkoholowym oraz zainicjowanie i wzmacnianie korzystnych zmian w funkcjonowaniu biopsychospołecznym, które pomagają w procesie zdrowienia. Wspierająca proces zdrowienia uzależnienia może być terapia małżeńska/par, która pozwala na wypracowanie i wzmacnianie konstruktywnych zachowań w rozwijaniu bliskiej relacji.

Podstawowe źródła:

  • Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: IPZ; 2006.
  • Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia u osób uzależnionych od alkoholu.Kraków, WUJ, 2013.

Fot.: © Robert Kneschke – Fotolia.com