Trudności rozwojowe dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 28 kwiecień 2015

alkohol_3-5118336-2367056

W rodzinie, która doświadcza problemów alkoholowych dzieci starają się dostosować do warunków wychowania jakie stwarzają im dorośli. Stosują się do niepisanych reguł życia rodzinnego, które mogą mieć charakter dysfunkcyjny i wpływać na pojawianie się u nich trudności rozwojowych.

Problemy rozwojowe

Dzieciństwo i dorastanie w rodzinie alkoholowej nie determinuje rozwoju zaburzeń psychopatologicznych, jednakże stwarza warunki ich powstania, poprzez ryzyko poważnych zaniedbań wychowawczych wynikających z uzależnienia od alkoholu jednego lub obojga z rodziców, ich psychopatologii oraz przemocy i nadużyć różnego rodzaju: emocjonalnych, fizycznych i seksualnych.

Jak problem alkoholowy w rodzinie wpływa na dziecko?

Problemy rozwojowe dzieci ujawniają się w kilku kluczowych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy przeżywania odrzucenia przez rodziców, które sprzyja tłumieniu emocji i nierozpoznawaniu własnych potrzeb. Może to być wynikiem koncentrowania życia rodzinnego na osobie uzależnionej i wówczas potrzeby dziecka są deprywowane. Drugi obszar jest związany z niestabilnością sytuacji rodzinnej w życiu codziennym i z nieprzewidywalnością zdarzeń. Generuje to lęk przed zmianą i ciągłe życie w poczuciu zagrożenia. Kolejne doświadczenia koncentrują się wokół doznawania przemocy psychicznej, fizycznej oraz ekonomicznej. Skutkuje to przeżywaniem ciągłego lęku, napięcia, poczucia krzywdy, gotowości do podejmowania działań. Czwarty obszar dotyczy doświadczania nadużyć seksualnych. Powodują one zaburzenia tożsamości, brak akceptacji własnej cielesności, odcinanie się od potrzeb seksualnych. Piątym obszarem specyficznych doświadczeń jest brak jednoznacznego systemu wartości. Efektem tego może być nieufność wobec autorytetów, labilna postawa moralna oraz trudności w planowaniu celów życiowych i określania sensu życia.

Czynniki ochronne

Pomimo niekorzystnych warunków rozwojowych, w rodzinie z problemem alkoholowym mogą istnieć także czynniki ochronne, które zazwyczaj lokalizowane są w obszarach zdrowego funkcjonowania rodziny, w tym adekwatnego pełnienia ról – dzieci i rodziców, predyspozycji osobowościowych i zdolności adaptacyjnych dziecka oraz innych społecznych uwarunkowań np. związanych z tworzeniem w szkole systemu wsparcia i warunków do rozwijania zasobów dziecka.

Fot.: © Sabphoto – Fotolia.com